ผู้อยู่อาศัยที่รักทุกท่าน

ผู้อยู่อาศัยที่รักทุกท่าน

เทศบาลเมองอคเรยร จะตองเปนเมองทน่าอย และทาใหผอยอาศยทกทานมความพงพอใจ
ตองเปนเมองทเปดโอกาสใหกบทกคน ใหไดรับการพัฒนาทักษะในดานตางๆ
และสรางสรรค์โอกาสใหกบตนเอง นอกจากนน จะทาการสงเสรมกจกรรมใหมความหลากหลาย
ใหกบชมชนทมขนาดเล็กของเรา เพอใหเทยบเทากบเมองใหญๆ
เราตองการใหทกคนมชวตทมคณภาพและยนยาว ใหความชวยเหลอในทกๆดานตามความตองการ
และสรางความมนคงใหกบบคคลในชมชน เราตองการใหบรการทดเพอชมชน
ตลอดจนสรางพนฐานเพอการรองรับนวัตกรรมใหมๆทจะเกดขน
และเพมพดคณภาพการดาเนนชวตใหมความหลากหลาย เราตองการทจะใหทกคน
ทอาศยอยในเมองอคเรยร “มคณภาพชวตทด” 

national flag of thailand

1. สงเสรมดานเศรษฐกจใหมความหลากหลาย
2. ปกปองผลประโยชนของบรษทและองคกรตางๆของเมอง
3. เวลาในการรอแพทยจะตองสนลง
4. ประกนดานการจัดสงพลงงานไปสชมชนใหทั่วถง
5. ปกปองสนามบนเมองเรคยาวก – เพอเสนทางสเมองอคเรยร
6. คงการกอสรางอยางตอเนองท Hlíđarfjalli
7. ถนน Glerárgata จะไมมการแคบลง
8. ลดเวลาหยดภาคฤดรอนของโรงเรยนอนบาลใหสนลง
9. จะเนนดานขอมล และระบบการสอสารระหวางโรงเรยนอนบาลและโรงเรยนประถมศกษา
10. เพมเงนสวสดการดานสนทนาการ
11. สงเสรมอาชพใหกบผอาศยท Hrísey และ Grímsey
12. เพมเทยวบนภายในประเทศใหกบสนามบนเมองอคเรยร
13. เสรมสรางพลังดานวัฒนธรรมอยางตอเนอง
14. พัฒนาพนทพักผอนหยอนใจกลางแจงอยางตอเนอง

Svćđi

Sjálfstćđisflokkurinn á Akureyri  | Ađsetur: Kaupangi v/Mýrarveg  |  Ritstjóri Íslendings: Stefán Friđrik Stefánsson  |  XD-Ak á facebook